Obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky 

Čl. I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá v rámci svojho predmetu podnikania poskytuje najmä služby v oblasti fyzioterapie, cvičení a manuálnej terapie za účelom zlepšenia pohybového aparátu klientov. Prevádzkovateľ taktiež organizuje, a prostredníctvom poverených osôb aj vedie, rôzne kurzy a semináre z uvedenej oblasti.

Službami sa rozumejú najmä služby v oblasti fyzioterapie, cvičení a manuálnej terapie za účelom zlepšenia pohybového aparátu klientov a organizovanie a vedenie rôznych kurzov a seminárov z uvedenej oblasti. Svoje služby ponúka prevádzkovateľ najmä prostredníctvom svojej internetovej stránky www.skolapohybu.sk, profilov na sociálnych sieťach, telefonicky alebo osobne. K reálnemu poskytovaniu služieb dochádza predovšetkým v prevádzke prevádzkovateľa alebo na inom mieste dohodnutom medzi prevádzkovateľom a klientom (napr. pri seminároch), prípadne aj odoslaním výstupov (napr. textových dokumentov, videozáznamov a pod.) prostredníctvom elektronickej komunikácie. Služby súčasne môžu byť zo strany poskytovateľa poskytované aj priamo online, a to či už živým vysielaním alebo prostredníctvom vopred nahraných videozáznamov.

Dôležité: Prevádzkovateľ upozorňuje, že pokiaľ nie je klientovi zo strany prevádzkovateľa uvedené inak, najmä v prípade kurzov a seminárov sa nejedná o podujatia, na základe ktorých by klient získal oprávnenie na vykonávanie akýchkoľvek činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť (napr. na činnosť fyzioterapeuta, trénera a pod.) a ide predovšetkým o podujatia zamerané na prehlbovanie vedomostí z danej oblasti.

Klientom je osoba, ktorá o niektorú z uvedených služieb prejavila záujem a za týmto účelom ústne, písomne alebo inou jednoznačne zachytiteľnou formou uzatvorila zmluvný vzťah s prevádzkovateľom.

Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje klient, ktorý je spotrebiteľom (ďalej tiež v prípade potreby rozlíšenia označovaný aj ako „klient – spotrebiteľ“), teda ten, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a klient, ktorý spotrebiteľom nie je (ďalej tiež v prípade potreby rozlíšenia označovaný aj ako „klient – podnikateľ“), teda ten, ktorý obstaráva služby s cieľom svojho podnikania.

Zmluvným vzťahom (resp. zmluvou alebo objednávkou) sa rozumie písomne, ústne alebo na diaľku uzatvorená dohoda, na základe ktorej sa prevádzkovateľ zaväzuje v prospech klienta poskytovať dohodnuté služby.

 1. Predmet a pôsobnosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a klienta, v rámci zmluvných vzťahov do ktorých spoločne vstupujú v súvislosti s predmetom činnosti prevádzkovateľa.

Dôležité: Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú výhrade pre klientov spotrebiteľov. V prípade klientov podnikateľov budú podmienky vzniku a ďalší náležitostí právneho vzťahu dojednané osobitne.   

 1. Súhlas s obchodnými podmienkami

Ustanovenia obchodných podmienok (ďalej aj ako „podmienky“), ktoré možno nájsť v priestoroch prevádzky alebo na webovej stránke www.skolapohybu.sk, sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvných vzťahov medzi prevádzkovateľom a klientom, ibaže by sa prevádzkovateľ a klient výslovne dohodli inak.

Čl. II
POSKYTOVANIE SLUŽIEB

 1. ZAČATIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Prevádzkovateľ začne s poskytovaním služieb po vzájomnej dohode s klientom, ktorej spravidla predchádza zistenie požiadaviek klienta a to najmä v prípade poskytovania fyzioterapeutických služieb.

V prípade poskytovania služieb v oblasti organizácie kurzov a seminárov ich začatiu prechádza spravidla zaslanie žiadosti o registráciu, ktorej obsah bude určený a zverejnený prevádzkovateľom na webovej stránke www.skolapohybu.sk alebo iným spôsobom.  

K prejavu vôle klienta na začatí vykonávania služieb zo strany prevádzkovateľa môže prísť nasledovným spôsobom:

 • osobne
 • telefonicky
 • SMS, whatsapp, viber, messenger alebo inými obdobnými komunikačnými prostriedkami
 • e-mailom
 • online, prostredníctvom funkcionality stránok (napr. vyplnením a odoslaním formulára)

Prevádzkovateľ po doručení prejavu vôle klientom tomuto bezodkladne oznámi či jeho návrh prijíma alebo nie. K začatiu poskytovania služieb môže dôjsť až potom, ako prevádzkovateľ vyjadrí svoj nepochybný súhlas s ich poskytnutím, čím dochádza k vzniku zmluvného vzťahu medzi stranami.

Dôležité:  Pred začatím poskytovania služieb klient uvedie prevádzkovateľovi všetky okolnosti  o ktorých má vedomosť a ktoré by mohli mať negatívny vplyv na zdravie klienta pri poskytovaní služieb (napr. problémy s pohybovým ústrojenstvom, absolvovanie operácie a pod.), nakoľko v prípade služieb klienta ide v niektorých prípadoch o priamu manipuláciu s telom klienta, resp. ide o prezentáciu alebo opis cvičení, ktoré má klient v úmysle vykonávať. V opačnom prípade berie klient na vedomie a súhlasí, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá klientovi v dôsledku neoznámenia tejto informácie vznikne. Klient v tejto súvislosti berie na vedomie, že sa jedná o informácie, ku ktorým prevádzkovateľ nemá prístup a nemôže o nich bez poskytnutia informácie zo strany klienta vedieť.

 1. Miesto a spôsob dodania služieb

Miestom dodania služieb je najmä prevádzka prevádzkovateľa, prípadne iné miesto určené buď prevádzkovateľom (predovšetkým v prípade seminárov a kurzov), prípadne aj iné miesto podľa dohody prevádzkovateľa a klienta, vrátane online priestoru.

V prípadoch ak je služba poskytovaná na diaľku (predovšetkým v online priestore), klientovi je po pripísaní úhrady za jej poskytnutie zaslaný výstup, prístupové údaje, prípadne iné údaje potrebné pre získanie prístupu ku službe a to bez zbytočného odkladu. V prípade, ak by uvedená skutočnosť nenastala do 24 hodín, môže sa jednať o technický problém na strane poskytovateľa. V tomto prípade sa klientovi odporúča, aby na uvedenú skutočnosť poskytovateľa upozornil, pričom tento má povinnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 72 hodín, zjednať nápravu.

 1. Právo klienta zrušiť objednávku služieb (storno)

Klient má právo zrušiť svoju objednávku / zmluvu na poskytovanie služieb alebo ich časti pred začatím ich poskytovania, za aplikácie čl. IV týchto podmienok, a to:

 1. V prípade fyzioterapie alebo iných služieb tohto charakteru kedykoľvek aj bez udania dôvodu ešte pred začatím ich poskytovania,
 2. V prípade poskytnutia služieb formou diaľkového zaslania elektronických výstupov alebo umožnenia prístupu k výstupom (napr. k videám), najneskôr do potvrdenia začatia poskytovania služieb zo strany poskytovateľa,
 3. V prípade kurzu alebo semináru, aj bez udania dôvodu, a to najneskôr do 7 dní  pred začatím podujatia. Po uvedenom čase je možné svoju objednávku služieb zrušiť, avšak v danom prípade má prevádzkovateľ nárok na 50 % uhradenej ceny podujatia, ktorú by mal uhradiť klient, ibaže by sa jednalo o vážne dôvody alebo by klient za seba našiel náhradu.

V prípade, že klient už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny za tovar, bude mu táto suma vrátená v súlade s týmito podmienkami alebo podľa dohody strán (s výnimkou uvedenou v čl. II. bode 3 písm. b) týchto podmienok).

 1. Právo prevádzkovateľa zrušiť objednávku

Prevádzkovateľ má právo zrušiť objednávku služieb alebo jej časť pred jej potvrdením a to aj bez udania dôvodu, o tejto skutočnosti je však povinný klienta bezodkladne informovať. Prevádzkovateľ tie môže zrušiť objednávku v prípade, ak ide o zrušenie z dôvodov, ktoré sám nezapríčinil a nemal objektívnu možnosť vzniku týchto dôvodov zabrániť (napr. havarijná udalosť alebo prípady „vis maior“). V prípade, že klient zaplatil už časť alebo celú sumu ceny za služby, bude mu táto suma v celosti prevedená späť na jeho účet v zmysle čl. IV týchto podmienok.

 

Čl. III
PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Cena za poskytované služby

Klient je povinný uhradiť prevádzkovateľovi cenu za poskytované služby podľa cenníka uvedeného prevádzkovateľa, ibaže by sa s prevádzkovateľom dohodol inak, napríklad v prípade kurzov, kde bude cena určená separátne.

Dohovorená cena je cenou konečnou, t. j. vrátane všetkých ďalších daní a poplatkov, ibaže by medzi stranami došlo k dodatočnej dohode alebo by klient požadoval vykonanie zmien oproti zadanej objednávke.  

 1. Spôsob úhrady

Spôsob úhrady si klient zvolí pri zhotovovaní objednávky.

Cenu služieb môže klient uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • hotovostne
 • platba kartou
 • bezhotovostne prevodom na účet prevádzkovateľa,
 • iným spôsobom, na základe výslovnej dohody s prevádzkovateľom.

Pri voľbe platby bankovým prevodom sa cena považuje za uhradenú dňom jej pripísania v celom rozsahu na účet prevádzkovateľa.

Čl. IV
PRÁVO KLIENTA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu pri službách poskytnutých na diaľku

Klient má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služieb, v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov.

 1. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy pri službách poskytnutých na diaľku

Klient berie na vedomie, že možnosť odstúpiť od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov nie je bezvýhradná a nevzťahuje sa na prípady upravené v § 7 ods. 6 uvedeného zákona. V podmienkach poskytovateľa ide napr. o situáciu zaslania elektronických textových dokumentov alebo výstupov, v prípade ak ide o dokumenty alebo výstupy vyhotovené na základe špecifických (osobitných) požiadaviek klienta.

 1. Následky odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom na to, že v prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí prevádzkovateľ klientovi všetky prijaté plnenia, s výhradou znenia bodu čl. II bod 3 písm. b) týchto podmienok. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zároveň od začiatku ruší aj každá doplnková zmluva, súvisiaca so zmluvou, od ktorej klient - spotrebiteľ odstúpil, ibaže by sa strany dohodli inak.

 1. Vrátenie peňažných prostriedkov

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 1 tohto článku, je prevádzkovateľ povinný vrátiť klientovi – spotrebiteľovi zaplatené finančné sumy najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol informovaný o rozhodnutí klienta – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. Na vrátenie platieb sa použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý klient – spotrebiteľ použil na vykonanie počiatočnej transakcie, ak sa strany nedohodnú inak.

 

Čl. V

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Klient berie na vedomie, že osobné údaje poskytnuté na základe vykonania objednávky alebo iným súvisiacim spôsobom, sú prevádzkovateľom spracúvané v súlade s platnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti prevádzkovateľ odkazuje klienta na samostatnú úpravu ochrany osobných údajov, dostupnú na stránke www.skolapohybu.sk.

 

Čl. VI

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. V prípade že klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, akým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, a to na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom telefónneho čísla, alebo e-mailu uvedeného pri identifikačných údajoch na začiatku týchto podmienok.

 

 1. Ak prevádzkovateľ na žiadosť klienta – spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní, má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky.

 

Zoznam je dostupný na stránke:

 

http://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riese... .

 

 1. Dôležité:   Alternatívne riešenie sporov možno uplatniť len pri zmluvách uzatvorených na diaľku, pričom sa netýka sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20,- €. Subjekt oprávnený na riešenie takýchto sporov je oprávnený od klienta spotrebiteľa žiadať úhradu poplatku za začatie sporu maximálne do výšky 5,- € s DPH.

 

Čl. VII
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach prevádzkovateľa v deň odoslania objednávky klienta.
 2. Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi klientom a prevádzkovateľom pri poskytovaní služieb podľa týchto podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 3. Prevádzkovateľ a klient plne uznávajú elektronický spôsob komunikácie ako platný a záväzný pre obe strany.
 4. Tieto podmienky sú vyhotovené iba v slovenskom jazyku. Zmluva môže byť uzatvorená iba v slovenskom jazyku, ibaže by sa strany dohodli inak.
 5. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky zmluvy uzatvárané medzi prevádzkovateľom a klientom. Strany sa môžu písomne dohodnúť na iných podmienkach. V takom prípade je dohoda strán nadradená týmto zmluvným podmienkam.

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno:            MOVEMENT, s.r.o.        
sídlo:                                     Partizánska 799/15, 911 01 Trenčín                                       

IČO:                                       52 978 257

DIČ:                                       2121246435                     

Zapísaná:                            v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. číslo: 39820/R

     
E-mailový kontakt:         info@skolapohybu.sk 

 

Adresa prevádzky:          Pod sokolice 12, 911 05 Trenčín                

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

so sídlom Hurbanova 59, 911 01  Trenčín